De Restitutiecommissie

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (kortweg: de Restitutiecommissie) adviseert over claims op nazi-roofkunst. Kunstwerken waarvan de voormalige eigenaar als gevolg van het naziregime na roof, inbeslagname of (gedwongen) verkoop het bezit verloor, kunnen vandaag de dag in bezit zijn van de Nederlandse Staat (rijkscollectie), een provinciale/gemeentelijke overheidsinstelling, een stichting of een particulier. Een claim op dergelijke kunstwerken kan sinds begin 2002 aan de Restitutiecommissie worden voorgelegd voor onderzoek en advies, als een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. De Restitutiecommissie opereert onafhankelijk van het ministerie van OCW en bestaat uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus.

Meer over de Restitutiecommissie

Laatste advies

25 november 2020

Ik wil een claim uitbrengen

U wilt een verzoek tot teruggave van nazi-roofkunst indienen. Hoe gaat dat in zijn werk? Waar moet u rekening mee houden en wat moet u regelen? Lees meer over waar u aan moet denken en welke stappen u moet zetten als u een claim wilt voorleggen aan de Restitutiecommissie.

Naar het stappenplan

Ik heb een claim gekregen

Iemand claimt een kunstwerk uit uw bezit op grond van onvrijwillig bezitsverlies tjdens het naziregime. Wat nu? De Restitutiecommissie kan een oplossing bieden voor geschillen rond roofkunst. Lees hier welke stappen u moet zetten om de Restitutiecommissie in te schakelen.  

Naar het stappenplan

Ik zoek algemene info

Zoekt u meer info over de Restitutiecommissie, haar ontstaansgeschiedenis en het Nederlandse restitutiebeleid? Wilt u meer weten over nazi-roofkunst? Zoekt u links naar andere instellingen?

Naar de algemene info

Informatie

De Restitutiecommissie borgt veel kennis over nazi-roofkunst. Zowel op (kunst)historisch als juridisch vlak. Deze kennis past de Restitutiecommissie dagelijks toe in haar werkzaamheden op het gebied van onderzoek en advies bij restitutieclaims. Daarnaast deelt de Restitutiecommissie haar expertise met betrokken partijen, samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden. Dit doet zij onder andere in de vorm van het geven van lezingen, het houden van symposia, voorlichtingsbijeenkomsten en het publiceren van haar kennis in artikelen en boeken.

Meer informatie

Actueel

Benoeming voorzitter Restitutiecommissie
De heer mr. J. (Jacob) Kohnstamm wordt benoemd als voorzitter van de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (de Restitutiecommissie). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, heeft daartoe besloten. De benoeming is ingegaan op 28 september 2021 voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.
Nieuw Instellingsbesluit en Reglement Restitutiecommissie
Op 7 december 2020 heeft de Commissie evaluatie restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog, de commissie-Kohnstamm, met het advies Streven naar rechtvaardigheid gepleit voor een herijking en intensivering van het restitutiebeleid, onder meer door aanpassing van het beoordelingskader.