Bij het voorleggen van een zaak voor bindend advies gelden de volgende uitgangspunten:

  • De huidige eigenaar en de (rechtsopvolgers van de) voormalige eigenaar besluiten in onderling overleg de commissie in te schakelen.
  • De partijen spreken af het uit te brengen advies als bindend te aanvaarden.
  • Partijen leggen hun verzoek om advies schriftelijk voor aan de Minister van OCW door tussenkomst van de Restitutiecommissie. Hiervoor kan een brief worden gezonden aan de Restitutiecommissie die ondertekend is door de huidige eigenaar van het kunstwerk (of zijn gevolmachtigde) en de vertegenwoordiger van de partij die om teruggave van het kunstwerk verzoekt. Een verzoek kan ook worden voorgelegd met twee aparte brieven van de beide partijen.

Uit de brief/brieven dient het volgende duidelijk te worden: 

  • Om welk kunstwerk gaat het? 
  • Waar bevindt het kunstwerk zich (welk museum/welke collectie)?
  • Wie zijn de partijen? Het gaat daarbij enerzijds om de huidige eigenaar (bijvoorbeeld een stichting of een provinciale/gemeentelijke overheid) en anderzijds de partij die het kunstwerk claimt op grond van voormalig eigendom.
  • Wie zijn de vertegenwoordigers van beide partijen en wat zijn hun contactgegevens? Het kan bijvoorbeeld gaan om een museumdirecteur als gevolmachtigde van de huidige eigenaar, en aan de andere kant om een vertegenwoordiger van de familie van de voormalige eigenaar.

Bij het verzoek dient de volgende documentatie te worden bijgesloten:

  • Van de kant van de eventuele vertegenwoordiger van de huidige eigenaar: een volmacht van de eigenaar van het geclaimde kunstwerk, of een formeel document waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger beschikkingsbevoegd is. 
  • Van de kant van de rechtsopvolgers van de voormalige eigenaar: een notariële verklaring van erfrecht, althans documenten waaruit blijkt dat verzoekers rechthebbenden zijn ten aanzien van het vermogen van de gestelde voormalige eigenaar.

Nadat de commissie het gezamenlijke verzoek van de partijen met de bijlagen heeft ontvangen vraagt de commissie de Minister van OCW in te stemmen met het geven van advies.

Meer informatie over de procedure in bindend advies-zaken kunt u vinden op deze pagina.