Reactie Restitutiecommissie n.a.v. rapport Evaluatiecommissie december 2020

De Restitutiecommissie staat positief tegenover de constructieve aanbevelingen in het rapport 'Streven naar Rechtvaardigheid'. De RC verwacht dat het geadviseerde toetsingskader de beoordeling van restitutieverzoeken transparanter zal maken.

De commissie zet zich er graag voor in om haar werkwijze zo in te richten dat die als minder afstandelijk wordt ervaren. Onder andere door de communicatie met de verzoekers te intensiveren en de adviezen en beslissingen nog toegankelijker te  formuleren.

De commissie hoopt dat de minister snel met haar beleidsreactie zal komen opdat de commissie daarmee aan de slag kan gaan.

Zoals steeds blijft voor de Restitutiecommissie voorop staan het bereiken van een 'just and fair solution', zoals verwoord in de Washington Principles van 1998.