Persbericht RC 1.90-A

NEGATIEF ADVIES VOOR 31 WERKEN UIT CLAIM KATZ 

DEN HAAG - Op 1 juli 2009 bracht de Restitutiecommissie een deeladvies uit over een claim op ruim 200 objecten die zouden toebehoren aan de voormalige kunsthandel van de joodse broers Nathan en Benjamin Katz. De commissie adviseert 31 kunstwerken uit de claim niet terug te geven. Het is niet in hoge mate aannemelijk gebleken dat de kunsthandel inderdaad de eigenaar was van deze 31 kunstwerken tijdens de bezetting.

Het verzoek om teruggave van de ruim tweehonderd objecten, die nu deel uitmaken van de Nederlands-Kunstbezitcollectie, werd eind maart 2007 ingediend door de dochter van Nathan Katz. De kunstwerken zouden toebehoord hebben aan de kunsthandel D. Katz in Dieren, waarvan de broers Nathan Katz en Benjamin Katz sinds 1930 eigenaar waren. 

Uit onderzoek naar de eigendom van de werken bleek echter, dat er ten aanzien van meer dan dertig geclaimde werken onvoldoende aanwijzingen zijn dat die tijdens de bezettingsjaren inderdaad eigendom waren van de kunsthandel van de gebroeders Katz, van diens rechtsopvolger in de oorlog, of van een van de gebroeders Katz zelf. Zo bleek dat sommige van de geclaimde werken weliswaar in de jaren ‘30 tot de handelsvoorraad van de kunsthandel behoorden, maar al voor de oorlog waren doorverkocht. Ook werden bepaalde voorwerpen door Katz in commissie gehouden voor andere eigenaren. In andere gevallen was er te veel tegenstrijdige informatie om te concluderen dat het in hoge mate aannemelijk was dat Katz tijdens de bezetting de eigenaar van de werken was. 

Ook de verzoekster zelf kon tijdens de procedure geen aanvullende informatie verschaffen die duidde op eigendom van de kunstwerken tijdens de oorlogsjaren. De vraag of er sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies is in deze zaak daarom niet aan de orde gekomen. Om vertraging te voorkomen, heeft de commissie besloten deze 31 werken te scheiden van de rest van de zaak, temeer daar een deel ervan ook in andere zaken wordt geclaimd. Ten aanzien van de genoemde 31 NK-werken heeft zij geadviseerd tot afwijzing van het restitutieverzoek. 

De Restitutiecommissie 
Sinds januari 2002 adviseerde de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, kortweg Restitutiecommissie, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 75 claims op cultuurgoederen in het bezit van de rijksoverheid. Daarnaast heeft de commissie tot dusver drie bindende adviezen uitgebracht in geschillen tussen twee partijen over een cultuurgoed dat niet in het bezit is van de rijksoverheid. De commissie staat sinds 1 januari 2009 onder voorzitterschap van Willibrord Davids.

Advies over de overige geclaimde kunstwerken (RC 1.90-B) volgt nog. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien Campfens, secretaris/rapporteur van de Restitutiecommissie, telefoon (070) 376 59 92. 

Betreffende adviezen: